Nakajima Ki-43
Halinski KA 01/2001
Maßstab 1/33
von Hans-Peter Wanta


Modellinfos...

Ki43-01.jpg

135,66 KB 
1024 x 718 
18.01.2012
Ki43-02.jpg

125,53 KB 
1024 x 780 
18.01.2012
Ki43-03.jpg

172,88 KB 
1024 x 741 
18.01.2012
Ki43-04.jpg

114,01 KB 
1024 x 692 
18.01.2012
Ki43-05.jpg
Digital Camera
150,73 KB 
1024 x 736 
18.01.2012
Ki43-06.jpg
Digital Camera
147,31 KB 
1024 x 736 
18.01.2012
Ki43-07.jpg
Digital Camera
103,94 KB 
1024 x 736 
18.01.2012
Ki43-08.jpg

72,47 KB 
1024 x 549 
18.01.2012
Ki43-09.jpg

118,31 KB 
1024 x 746 
18.01.2012
Ki43-10.jpg

115,09 KB 
1024 x 810 
18.01.2012
Ki43-11.jpg

98,98 KB 
1024 x 645 
18.01.2012
Ki43-12.jpg

91,94 KB 
1024 x 737 
18.01.2012
Ki43-13.jpg

73,20 KB 
1023 x 673 
18.01.2012
Ki43-14.jpg

86,24 KB 
1024 x 497 
18.01.2012
Ki43-15.jpg

105,98 KB 
1023 x 623 
18.01.2012
Ki43-16.jpg

113,59 KB 
1024 x 805 
18.01.2012