Macchi C.205V Veltro
Halinski KA 1/2009
Maßstab 1/33
von Alfred Sladek


Modellinfos...

DSCI0359.JPG

74,29 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0360.JPG

73,53 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0361.JPG

69,71 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0362.JPG

66,46 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0363.JPG

71,68 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0364.JPG

56,91 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0365.JPG

63,69 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0366.JPG

68,98 KB 
1024 x 768 
23.10.2016
DSCI0367.JPG

78,16 KB 
1024 x 768 
23.10.2016